MIROSLAV PAROVIĆ: JUŽNI TOK JE USLOV EKONOMSKOG NAPRETKA

Mi smo glas tihe većine onih koji su taoci agresivne partijske manjine četvrt veka...

Mi smo glas tihe većine onih koji su taoci agresivne partijske manjine četvrt veka

Često napominjete da je Treća Srbija nova i drugačija. Na čemu temeljite te tvrdnje?

— Stvari su veoma jednostavne: sa jedne strane, imate jedne te iste koji vladaju već dvadesetpet godina, one koje su izazvali ratove, sankcije, bedu, beznađe, koji su vodili pljačkaške privatizacije i koji su stvarali afere. Sa druge strane, nažalost, jedina alternativa tom sistemu je lista Treće Srbije, koja, prema podacima krovne organizacije mladih u Srbiji, ima najviše ljudi ispod 30 godina među kandidatima, koja ima najviše novih, obrazovanih i ostvarenih ljudi koje kandiduje. Kažem, nažalost, jer bi bilo sjajno da ima još takvih lista. Sa druge strane, mi smo zbog toga već sada najveći pobednici ovih izbora. Uspeli smo da mlade kojima su se do sada kao izbor nametali fantomka, kriminal ili viza, artikulišemo u i kroz politiku.

Kao odgovor na silne ekonomske izazove i privredne probleme ističete „ekonomski patriotizam“. Šta taj koncept podrazumeva?

— Preduslov svih uslova ekonomskog napretka jeste energetska bezbednost i stabilnost – ako smo u tom domenu slabašni, onda nema prostora za progres i prosperitet. Taj uslov se može ispuniti kroz realizaciju najznačajnijih strateških projekta za Srbiju kao što su Južni tok, Đerdap3 i izgadnja gasnih skladišta i gasnih energana. Takođe, insistiramo na zakonskoj regulativi koja će podržati IT sektor, izmeni Zakona o bankarskom sistemu kako bi se omogućilo mikrofinansiranje malih i srednjih preduzeća po znatno povoljnijim uslovima. Osim toga, smatramo da je proizvodnja zdrave hrane i brendiranje Srbije kao teritorije bez GMO hrane strateški bitan pravac kojeg se moramo držati.

Insistirate na autentičnom modelu decentralizacije, za koji tvrdite da je društveno i nacionalno odgovoran. Kakav je to predlog i šta je u njemu društveno, a šta nacionalno odgovorno?

— Mi verujemo da je danas srpska državna uprava opterećena viškom birokratije, troma, spora, neefikasna i skupa, sa previše nivoa vlasti koje ne funkcionišu kako treba. Zato insistiramo na suštinskoj decentralizaciji, gde bi postojala samo tri nivoa vlasti: centralna, potom jake, efikasne i u radu samostalne lokalne samouprave i fleksibilni savezi opština kao spone između njih. Na taj način bi Srbija dobila modernu, efikasnu i jeftinu državnu upravu kakva i dolikuje 21. veku. Takođe, insistiramo da se dekoncetriše vlast iz Beograda, da prestonica bude u Novom Sadu, kako bi se predupredile separatističke tendencije, da sedište policije bude u Kragujevcu, a generlštab u Nišu kako bi preventivno delovali na bezbednosne izazove sa juga. Zato je ova decentralizacija i društveno i nacionalno odgovorna.

Kakav rezultat očekujete na predstojećim izborima?

— Mi se u politici ne vodimo friziranim istraživanjima javnog mnjenja, demagogijom i populizmom, nego idejom, programom i ljudima sposobnim da realizuju taj program. Mi smo glas vrednih ljudi, tihe većine onih koji su taoci agresivne partijske manjine četvrt veka, i iskreno verujemo da ćemo mi biti njihov glas. Baš zato na ovim izborima kandidujemo teme koje nisu populističke, već suštinske: porodicu, obrazovanje i rad kao temelje ozdravljenja srpskog društva. I baš zato očekujemo da će posle izbora biti deo srpskog parlamenta i da ćemo te teme i te principe zastupati još glasnije u srpskoj skupštini.

Danas

 

Politika
Pratite nas na YouTube-u