Žarko Rakić: Svet po Trampovom kroju

Jun­ski su­sret Ki­ma i Tram­pa u Sin­ga­pu­ru bi­će svet­ska pred­sta­va

Ame­rič­ki ri­ja­li­ti: Pred­sed­nik SAD Do­nald Tramp baš se raz­ma­hao po sve­tu – uda­ra i le­vo i de­sno i po sre­di­ni. Ma­lo pu­ca po Si­ri­ji, ma­lo pre­ti tr­go­vin­skim ra­tom ame­rič­kim sa­ve­zni­ci­ma u Evro­pi i Ki­ni, lu­pa no­ve sank­ci­je Ru­si­ji, ba­ha­to se po­na­ša pre­ma pr­vim kom­ši­ja SAD – Ka­na­di i Mek­si­ku – ba­ca u đu­bre ugo­vo­re ko­je su nje­go­vi pret­hod­ni­ci pot­pi­sa­li…

Je­di­ni ko­ji se iz­gle­da upla­šio ovog mla­ta­ra­nja ame­rič­kog pred­sed­ni­ka po pla­ne­ti je severno­ko­rej­ski li­der Kim Džong Un. Ma­lo zbog pret­nji iz Va­šing­to­na da će na­pa­sti Se­ver­nu Ko­re­ju i opa­snog go­mi­la­nja ame­rič­kih tru­pa u nje­nom okru­že­nju, a iz­gle­da vi­še zbog ru­še­nja glav­nog Ki­mo­vog po­stro­je­nja za pr­o­iz­vod­nju atom­skih bom­bi se­ver­no­ko­rej­ski li­der je pri­stao da raz­go­va­ra s Ame­ri­kan­ci­ma. Već je po­vu­kao i ne­ke po­mi­ri­telj­ske po­te­ze ko­ji bi tre­ba­lo da su­ge­ri­šu nje­go­vu is­kre­nu na­me­ru da se ko­rej­sko po­lu­o­str­vo „oči­sti” od nu­kle­ar­nog oruž­ja.

A ti­me, u znat­noj me­ri, do­pri­ne­se ukla­nja­nju i po­sled­njeg re­lik­ta Hlad­nog ra­ta – gvo­zde­na za­ve­sa duž 38. pa­ra­le­le ko­ja de­li dve Ko­re­je.

Pred­sto­je­ći, jun­ski su­sret Ki­ma i Tram­pa u Sin­ga­pu­ru bi­će svet­ska pred­sta­va, pra­vi rijaliti u ko­jem sa­da­šnji ame­rič­ki li­der pli­va kao ri­ba u vo­di. Ve­li­ke, ne­pri­me­re­ne gestikulacije, na­pad­na sr­dač­nost i neo­bja­šnji­vo pri­ja­telj­ska pri­snost s ne­po­zna­tim svetskim dr­žav­ni­ci­ma, ne­di­plo­mat­ski reč­nik ko­ji se po­vre­me­no pre­tva­ra u gru­bu re­to­ri­ku – pred­sed­nik SAD se za­pra­vo po­na­ša kao ve­li­ki šef i uvek je spre­man da sva­kog sa­go­vor­ni­ka pod­se­ti ko je za­pra­vo ga­zda na pla­ne­ti.

Ta­kvo po­na­ša­nje Do­nal­da Tram­pa sva­ka­ko ni­je iz­ne­na­đe­nje. U pred­iz­bor­noj kam­pa­nji za ulazak u Be­lu ku­će nje­gov mo­to bio je „Ame­ri­ka na pr­vom me­stu” i on da­nas po­ku­ša­va da sprovede u ži­vot ovaj cilj. Za ce­nu jed­no­stav­no ne pi­ta.

Nje­go­va stra­te­gi­ja, pr­o­ce­nju­ju ana­li­ti­ča­ri, ni­ka­da ne­ma al­ter­na­ti­vu. Uda­ra iz sve sna­ge ka­ko bi po­sti­gao ono što že­li. U Va­šing­to­nu se okru­žio „ja­stre­bo­vi­ma”, go­to­vo da vi­še ne­ma hlad­ne gla­ve ko­ja bi upo­zo­ri­la na mo­gu­će lo­še po­sle­di­ce ne­ke od­lu­ke. Tramp je u ve­li­kom za­le­tu i sve br­že ska­če s te­me na te­mu. Da li će „pre­sko­či­ti” pre­pre­ku ko­ja se zo­ve Kim Džong Un po­ka­za­će već jun­ski sa­mit u Sin­ga­pu­ru. Si­gur­no je, me­đu­tim, da ne­ma stra­te­gi­ju za slu­čaj da se sa­ple­te i ta­da bi mo­gao da na­pra­vi još ne­ki ha­os.

Lo­ša vest: I dok je se­ver­no­ko­rej­ski slu­čaj na pre­go­va­rač­kom sto­lu na­pra­vljen je dru­gi, utisak je, ne­u­po­re­di­vo ozbilj­ni­ji pr­o­blem. Tramp je po­ni­štio nu­kle­ar­ni spo­ra­zum s Ira­nom či­me je sa­mo do­lio ulje na va­tru kri­ze na Bli­skom i Sred­njem is­to­ku.

Ta­kav po­tez Tramp je me­se­ci­ma na­ja­vlji­vao, ali se po­vre­me­no či­ni­lo da će mo­žda, ipak, od­u­sta­ti od ru­še­nja ugo­vo­ra ko­ji je pot­pi­san s Te­he­ra­nom 2015. po­sle 12 go­di­na muč­nog pre­go­va­ra­nja. Na kra­ju, svet je vi­deo još jed­nu Tram­po­vu pred­sta­vu – te­a­tral­no pot­pi­si­va­nje od­lu­ke o po­ni­šta­va­nju ugo­vo­ra s Ira­nom a za­tim i po­zi­ra­nje pred TV ka­me­ra­ma s do­ku­men­tom na ko­jem do­mi­ni­ra nje­gov pot­pis de­be­lim cr­nim slo­vi­ma. Po­put olim­pij­skog šam­pi­o­na na pobedničkom po­sto­lju Tramp je po­ku­šao da sve­tu po­ša­lje još je­dan do­kaz ko je za­pra­vo ga­zda.

Tram­pov tri­jum­fal­ni osmeh vi­đen u Va­šing­to­nu za­bri­nuo je svet. Ne­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel iz­ja­vi­la je da „jed­no­stra­no po­vla­če­nje SAD iz iran­skog spo­ra­zu­ma sma­nju­je poverenje u glo­bal­ni po­re­dak”.

„Mi­slim da ni­je pra­ved­no jed­no­stra­no uki­da­ti spo­ra­zum ko­ji je po­stig­nut i ko­ji je jednoglasno po­tvr­dio Sa­vet bez­bed­no­sti UN. To uma­nju­je po­ve­re­nje u me­đu­na­rod­ni po­re­dak”, iz­ja­vi­la jer ne­mač­ka kan­ce­lar­ka.

Ona je, u go­vo­ru u Min­ste­ru pod­se­ti­la i na Tram­po­vo po­vla­če­nje iz Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma o klimi za­klju­ču­ju­ći da je „lo­ša vest za svet ako sva­ko ra­di šta že­li”.

Pre Tram­po­vog jed­no­stra­nog po­te­za i dru­ge va­žne evrop­ske dr­ža­ve za­la­ga­le su se za oču­va­nje spo­ra­zu­ma s Ira­nom. U tom ta­bo­ru se na­šla čak i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, naj­o­da­ni­ji ame­rič­ki saveznik u Evro­pi.

Sve je bi­lo uza­lud. Po­sle no­ve Tram­po­ve pred­sta­ve u Va­šing­to­nu iz Bri­se­la je sti­gla zabrinuta iz­ja­va Fe­de­ri­ke Mo­ge­ri­ni ko­ja je pod­se­ti­la da je „spo­ra­zum s Ira­nom od­lu­ču­ju­ći uslo­va za bez­bed­nost u re­gi­o­nu, Evro­pi ali i ce­lom sve­tu”. I da ga po sva­ku ce­nu ce­nu tre­ba sa­ču­va­ti od pr­o­pa­sti.

Ne­ke dru­ge va­žne dr­ža­ve sta­le su na stra­nu Ira­na. Iz Mo­skve je sti­gla vest da će Ru­si­ja i Iran, i po­sle po­vla­če­nja SAD iz me­đu­na­rod­nog spo­ra­zu­ma o nu­kle­ar­nom pr­o­gra­mu Te­he­ra­na na­sta­vi­ti „bli­sku sa­rad­nju”. U te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ru­skog pred­sed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i nje­go­vog tur­skog ko­le­ge Re­dže­pa Ta­ji­pa Erdo­ga­na za­klju­če­no je da su SAD po­vu­kle „po­gre­šan po­tez”. Mo­skva i An­ka­ra se za­la­žu da se na­sta­vi spro­vo­đe­nje spo­ra­zu­ma iz 2015. go­di­ne.

Raz­lo­ga za ve­li­ku za­bri­nu­tost sva­ka­ko ima. Te­he­ran je za­pre­tio da će od­mah po­kre­nu­ti po­stro­je­nja za obo­ga­ći­va­nje ura­na uko­li­ko SAD po­no­vo uve­du ri­go­ro­zne sank­ci­je Ira­nu što je Tramp već na­ja­vio. Ta­kav po­tez u Va­šing­to­nu bio bi pr­o­tu­ma­čen kao na­sta­vak ra­da Ira­na na pr­o­iz­vod­nji svo­je atom­ske bom­be i mo­žda po­vod za voj­nu in­ter­ven­ci­ju u ko­joj bi, po­red SAD sva­ka­ko uče­stvo­vao i Izra­el. A to bi već bio rat s ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma.

 

Izvor Politika, 14. maj 2018.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u