Pet intelektualaca i političara podnelo krivičnu prijavu protiv Vučića

Među podnosiocima krivične prijave su dr Marko Jakšić, prof. dr Milo Lompar, prof. dr Dejan Mirović, Dragana Trifković i akademik Kosta Čavoški

Grupa intelektualaca među kojima su akademik prof dr Kosta Čavoški, prof dr Milo Lompar, prof dr Dejan Mirović, bivši narodni poslanik sa KiM Marko Jakšić, Dragana Trifković i drugi, podneli su krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer je svojim iskazom da se zalaže za razgraničenje između srpske države i južne srpske pokrajine KiM ugrozio ustavni poredak i celovitost države Srbije.

Inače, to krivično delo zbog kojeg su spomenuti intelektuaci podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, se nekad zvalo čin izdaje i veleizdaje.

KRIVIČNA PRIJAVA

Na osnovu odredaba članova 280 i 281 Zakonika o krivičnom postupku, te odredbe člana 7 Krivičnog zakonika, naslovnom javnom tužilaštvu kao stvarno i mesno nadležnom, dr Marko Jakšić, prof. dr Milo Lompar, prof. dr Dejan Mirović, Dragana Trifković i akademik Kosta Čavoški, podnose

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv:

prijavljenog Aleksandra Vučića, iz Beograda, trenutno na funkciji predsednika Republike Srbije, rođenog 05.03.1970. godine u Beogradu, po zanimanju diplomirani pravnik, državljanin Republike Srbije, ostale lične podatke pribaviti u toku postupka;

zbog postojanja osnova sumnje da je:

u vremenskom periodu počev od sredine 2018. godine pa zaključno sa 9. avgustom iste godine, u Briselu, Kraljevina Belgija, u stanju uračunljivosti, svestan svoga dela, želeći njegovo izvršenje i svestan njegove zabranjenosti, postupajući sa direktnim umišljajem, prijavljeni Aleksandar Vučić, u svojstvu predsednika Republike Srbije sa Hašimom Tačijem, kao ilegalnim predstavnikom ilegalnog režima u Prištini, protivno odredbama Ustava Republike Srbije i međunarodnom pravu (potvrđeni međunarodni ugovori, opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava, Rezolucija 1244 SB OUN), neovlašćeno i tajno pregovarao o predaji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kao sastavnog dela državne teritorije Republike Srbije, ilegalnom režimu u Prištini, pa je tako, prijavljeni Aleksandar Vučić u svojstvu predsednika Republike Srbije, prihvatio i priznao okupaciju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i istovremeno pomogao Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju i Kadriju Veseljiju u pokušaju protivustavnog otcepljenja tog dela državne teritorije Republike Srbije, na taj način, što je počev od sredine 2018. godine, u ime Republike Srbije uzeo učešće u pregovorima u Briselu, organizovanim pod pokroviteljstvom Evropske unije, kojom prilikom je prijavljeni Aleksandar Vučić kao predsednik Republike Srbije, pregovarajući sa Hašimom Tačijem kao eksponentom ilegalnog režima u Prištini, konkludentnim putem priznao ilegalni režim i saglasio sa njegovom okupacijom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, jer takve protivustavne pregovore u konkretnom slučaju nije prekinuo i napustio, da bi nakon toga, sa umišljajem pomogao Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju i Kadriju Veseljiju da na protivustavan način otcepe Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija kao sastavni deo državne teritorije Republike Srbije, tako što je, neovlašćeno i tajno, kao zvanični predlog Republike Srbije, Hašimu Tačiju ponudio svoju privatnu političku platformu i pogodbu o razgraničenju između Republike Srbije i ilegalnog režima u Prištini i razmeni delova državne teritorije države čiji je predsednik, postupajući u korist ilegalnih organa u Prištini, a na štetu interesa Republike Srbije, što je prijavljeni Aleksandar Vučić potvrdio i obznanio dana 9. avgusta 2018. godine, kada je izjavio: „Zalažem se za razgraničenje sa Albancima…..imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada – to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema.“, a sve suprotno Ustavu Republike Srbije, sadržini bilateralnih međunarodnih ugovora – Protokolu o razgraničenju između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca odnosno Kraljevine Jugoslavije i Republike Albanije odnosno Kraljevine Albanije od 1926. godine, zatim Konvenciji o održavanju i obnavljanju graničnih kamenova, malih piramida i kočeva na granici od 1929. godine, te sadržini Rezolucije 1244 SB OUN i odgovarajućim zakonima koji su na snazi u okviru ustavnopravnog poretka Republike Srbije, pri čemu protivustavna i nezakonita privatna platformaa i pogodba prijavljenog Aleksandra Vučića o razgraničenju i razmeni teritorija nikada nije predstavljala službeni predlog Republike Srbije,

– čime bi prijavljeni Aleksandar Vučić učinio krivično delo priznavanje kapitulacije ili okupacije iz čl.306 KZ-a u sticaju sa krivičnim delom ugrožavanje teritorijalne celine iz čl. 307 KZ-a u pomaganju u vezi sa čl. 35 KZ.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosioci ove krivične prijave, kao aktivni politički, društveni i javni delatnici ističu da predmetnu krivičnu prijavu podnose u opštem interesu, a imajući u vidu ustavnopravnu važnost funkcije prijavljenog Aleksandra Vučića, zatim prirodu i težinu preduzetih krivičnopravnih radnji i moguće štetne posledice opisanog kritičnog događaja, kako po interese građana tako i po Republiku Srbiju kao državu, zbog čega prizivaju hitnu reakciju i postupanje po istoj, proverom njenih navoda i donošenjem naredbe o sprovođenju istrage.

Posebno se naglašava da su predmetne inkriminacije priznavanja kapitulacije ili okupacije i ugrožavanja teritorijalne celine, u starom krivičnopravnom zakonodavstvu predstavljale najteža krivična dela protiv države – izdaju ili veleizdaju, budući da se opisanim radnjama napada i ugrožava ustavni poredak i bezbednost Republike Srbije. Dakle, konkretnim krivičnim delima inkriminisano je političko protivpravno postupanje prijavljenog sa pozicija ustavnog šefa države. Posledice opisanih krivičnih dela teško pogađaju normalno funkcionisanje države, a svakako i ustavna prava i slobode građana, pri čemu su naročito ugrožena prava i status onih građana Republike Srbije koji žive i rade na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Povredom ustavnih prava i sloboda građana sprovedenom od strane prijavljenog, građani Republike Srbije se na protivustavan način prisiljavaju, da se mimo svoje volje, faktički, odreknu i državljanstva Republike Srbije koje je pravna veza između njih i države Srbije.

Osnovu za podnošenje ove krivične prijave predstavljaju inkriminisana izjava prijavljenog Aleksandra Vučića od 9. avgusta 2018. godine, ali i poslednja objavljena izjava bivšeg američkog savetnika za nacionalnu bezbednost, Džona Boltona, data medijima, da su Aleksandar Vučić i Hašim Tači, kao lideri Srbije i Kosova, još 2018. godine razgovarali o mogućnosti razmene teritorije kao rešenju kosovskog pitanja.

Kako je nesporno da je Republika Srbija razgraničena sa svojim susedima, pa tako i sa današnjom Severnom Makedonijom, Albanijom i Crnom Gorom, to je svako predlaganje razgraničenja po svojoj suštini nužno i nedosmisleno protivpravno i kažnjivo odustajanje od državnih granica Republike Srbije, sasvim nezavisno od toga kako bi ta granica koja se predlaže na terenu izgledala. Naime, ona bi nužno neki deo Republike Srbije, tačnije na njenom delu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prepustila okupatorima, jer predstavnici Albanaca ne nastupaju kao predstavnici privremenih organa Kosova po Rezoluciji 1244 SB OUN, već isključivo kao predstavnici ileglanih organa u Prištini. Protivustavno prepuštanje dela državne teritorije pogoduje isključivo secesionistima u njihovom pokušaju da otcepe Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju od Republike Srbije.

Dalje, da je Republika Srbija razgraničena sa susedima proizlazi iz međunarodnih ugovora o razgraničenju, izričito navedenih u činjeninom opisu dispozitiva ove krivične prijave, kao i iz dva međunarodno priznata akta: Rezolucije 1244 SB OUN po kojoj kontrola granica (između ostalih funkcija koje su pripale isključivo Republici Srbiji) pripada samo Republici Srbiji (kao sukcesoru SRJ) i prihvatanja kandidature Republike Srbije za članstvo u OUN krajem 2000. godine, kada su sve države uključujući i svih pet stalnih članica Saveta Bezbednosti prihvatile granice Republike Srbije uključujući i teritoriju Autonomne pokrajine Kosova i Metohije (tada Kosova) u njenom sastavu, pa samim tim i državnu granicu prema Albaniji, Crnoj Gori i Makedoniji (danas Severna Makedonija). Prijavljeni Aleksandar Vučić je izvesno znao da nijedan milimetar teritorije Republike Srbije nije izgubljen u agresiji država NATO na SRJ 1999. godine, niti je do tako nečega došlo nakon toga, pa sve do danas. Dakle, svako obraćanje i komunikacija sa stranim faktorom ili

Pažnju javne tužbe posebno usmeravamo i na okolnost da je prijavljeni Vučić, sa pozicija šefa države i jednog dela biceflne egzekutive u našem ustavnopravnom sistemu, vlastitu privatnu ideju formulisanu kroz privatnu „platformu“ za navodno rešavanje kosmetskog problema putem protivustavnog razgraničenja i razmene teritorija, ponudio neovlašćeno u vidu privatne pogodbe ilegalnim organima u Prištini i Hašimu Tačiju, očiglednom zloupotrebom vlasti i moći.

Stoga je i u samom trenutku podnošenja ovog inicijalnog akta usmerenog ka iniciranju krivičnog progona prijavljenog lica, potpuno jasno da je prijavljeni Vučić preduzimanjem krivičnopravnih radnji kritičnom prilikom ugrozio napred pomenute i označene bazične ustavnopravne norme, bilateralne međunarodne ugovore o razgraničenju, sadržinu Rezolucije 1244 koja pruža pravne garancije suvereniteta i institucija Republike Srbije u pokrajini, te pravni poredak koji počiva na važećim zakonima Republike Srbije. Dakle, na osnovu napred navedenog nesumnjivo proizlazi postojanje elemenata protivustavnosti u skrivljeno preduzetim aktima prijavljenog.

Izneti zaključci podnosilaca krivične prijave i osnovi sumnje, mogu se proveriti izvođenjem sledećih dokaza i preduzimanjem onih radnji čije se izvođenje i preduzimanje smatra nužnim za proveru svih navoda ove krivične prijave, pa se predlaže:

– saslušanje prijavljenog Aleksandra Vučića, koga pozvati preko adrese sedišta Generalnog sekretarijata predsednika Republike, u Beogradu, Andrićev venac br.1;

– ispitivanje u svojstvu svedoka Džona Boltona, bivšeg američkog savetnika za nacionalnu bezbednost, čije ispitivanje obaviti mehanizmima međunarodne pomoći u krivičnim stvarima;

– ispitivanje u svojstvu svedoka jednog od podnosilaca krivične prijave prof. dr Dejana Mirović, koga pozvati preko adrese prebivališta u Beogradu, ul. Kosovska br.6;

– uvid u vest objavljenu na internetu sa prenetom izjavom prijavljenog Aleksandra Vučića od 9. avgusta 2018. godine, na adresi:
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3224651/vucic-ja-sam-za-razgranicenje-sa-albancima.html ;

– uvid u vest objavljenu na internetu povodom svedočenja Džona Boltona o dogovaranju razmene teritorija između prijavljenih lica, na adresi:
https://nova.rs/vesti/politika/video-bolton-taci-i-vucic-2018-razgovarali-o-razmeni-teritorija/ ;

– pribavljanje izvoda iz KE za prijavljenog;

a predlaže se preduzimanje i drugih radnji u skladu sa zakonikom, uz izvođenje i drugih dokaza čije se izvođenje pokaže kao nužno radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti za dalji krivični progon prijavljenog.

Iz opisanog činjeničnog stanja i predloženih dokaza, te iznete argumentacije koja ide u prilog potkrepljenja činjeničnih i pravnih navoda iz krivične prijave, proizilaze i osnovi sumnje da je prijavljeni svojim objektivnim ponašanjem, te psihičkim odnosom praćenim namerom da se izvrše u dispozitivu krivične prijave opisana krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, ostvario sva bitna obeležja bića krivičnih dela za čije se izvršenje sumnjiči.

Na osnovu svega navedenog, predlažemo da Više javno tužilaštvo u Beogradu, hitno preduzme sve nužne mere i radnje u okviru svojih ovlašćenja, a u cilju daljeg procesuiranja i krivičnog gonjenja prijavljenog Aleksandra Vučića.

Prilozi :
– tekst objavljen na internetu: Vučić: Ja sam za razgraničenje sa Albancima od 9. avgusta 2018. godine;
– tekst objavljen na internetu: Bolton: Tači i Vučić dogovarali razmenu teritorija od 5. jula 2020. godine;

U Beogradu, dana 25.08.2020. godine

Podnosioci:

Dr Marko Jakšić

Prof. dr Milo Lompar

Prof. dr Dejan Mirović

Dragana Trifković

Akademik Kosta Čavoški

 

Izvor Srbin.info, 25. avgust 2020.

 

ĐURIĆ: PRAVNI I POLITIČKI NONSENS
Marko Đurić ocenio je danas da je krivična prijava koju je podneta protiv predsednika Srbije zbog navodnog ugrožavanja ustavnog poretka i celovitosti Srbije kukavički napad na Aleksandra Vučića lično i na Srbiju pred odlučujuću fazu borbe za KiM.

Đurić je konstatacijom da prijava dolazi iz redova predstavnika bivšeg režima reagovao na vest portala Srbin info da je grupa intelektualaca, među kojima su akademik Kosta Čavoški, profesori Milo Lompar i Dejan Mirović, bivši narodni poslanik sa KiM Marko Jakšić i Dragana Trifković podneli krivičnu prijavu protiv Vučića zbog navodnog zalaganja za razgraničenje između srpske države i južne srpske pokrajine

U saopštenju dostavljenom medijima Đurić kaže da je ta krivična prijava pravni i logički nonsens, kao i da je podneta zbog navodnih tajnih pregovora sa predstavnicima Prištine koji se nisu dogodili, a za krivično delo koje se takođe nije dogodilo.

„Grupa paranojom ili intelektualnom taštinom opijenih pojedinaca je u svojoj mašti iskonstruisala politički triler, a onda je, poverovavši da je on stvaran, podnela krivičnu prijavu za nešto što je plod njihove fikcije“, rekao je Đurić.

Naveo je da Beograd pregovara sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini, jer oni to jesu i po međunarodnom pravu i po našim domaćim propisima, ali da u tome nema ni nagoveštaja priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

„Mi sa Prištinom pregovaramo zato što je to u interesu Srbije i njenih građana, uključujući i one na KiM, ali time ne priznajemo samoproglašeno Kosovo. Kao što je Čerčil svojevremeno napisao, priznanje samo po sebi ne znači ništa bez opisa priznanja, jer nekoga možete priznati kao bakalina ili kao imperatora“, rekao je Đurić i istakao da su predstavnici Prištine samo predstavnici privremenih organa samouprave u našoj Autonomnoj pokrajini KiM i da će to i nadalje biti.

Đurić je rekao da pomenuta krivična prijava nije pravni dokument već politički pamflet.

Njene podnosioce i građane je podsetio da je rezultat državne politike po pitanju KiM 18 povučenih priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, sprečavanje članstva Prištine u važnim međunarodnim organizacijama i institucijama, poput Interpola i Uneska, i što je najvažnije mir i stabilnost zbog čega je, dodao je, Srbija dobila dragoceno vreme da osnaži svoju ekonomiju i time ojača i svoje kapacitete za odbranu državnih i nacionalnih interesa.

„Iza ove krivične prijave, iako su među podnosiocima i neki bivši univerzitetski profesori, stoji ili veliko nerazumevanje (jer ne verujem da je reč o neznanju), ili zla namera. Nadam se da je ovo prvo, jer nerazumevanje nije nepopravljivo“, zaključio je Đurić.

 

Foto: Srbin.info/Snimak ekrana

 

Izvor Tanjug/Večernje novosti, 25. avgust 2020.

 

Pratite nas na YouTube-u