Apel za zaštitu ljudskih prava Radovana Karadžića

120 javnih ličnosti – srpskih intelektualaca – potpisalo je Apel kojim se traži od Ujedinjenih nacija zaštita osnovnih ljudskih prava Radovana Karadžića. Sadržaj Apela i pisma vam prenosimo u celosti

120 javnih ličnosti – srpskih intelektualaca – potpisalo je Apel kojim se traži od Ujedinjenih nacija zaštita osnovnih ljudskih prava Radovana Karadžića. Sadržaj Apela i propratnog pisma, koji je poslat na adresu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, vam prenosimo u celosti:

Polazeći od neprikosnovenog ljudskog prava na život i ličnu bezbednost koje garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (GS UN rezolucija 217A(III), 10.12.1948. god.) i u njoj izričite zapovesti da je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu;

Ističući da je zaštita ljudskih prava vrhovna međunarodna obaveza svih država i međunarodnih organizacija, posebno onih koje deluju pod mandatom Saveta bezbednosti i Generalne skupštine UN;

Imajući u vidu pravo svakog čoveka na poštovanje privatnog i porodičnog života, pravo na održavanje prisnih, neometanih i kontinuiranih veza sa članovima porodice i bliskim osobama, pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti, na slobodu svakog čoveka da pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava svoje verovanje ili ubeđenje i pravo na slobodu izražavanja, slobodu da traži, prima i širi obaveštenja, informacije i ideje, bez obzira na granice – usmeno, pismeno, štampom, umetnošću ili ma kojim drugim sredstvom po svom izboru, što je priznato univerzalnim dokumentima (Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, obe usvojila GS UN rezolucija 2200A (XXI), 16.12.1966. godine; Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda SE 1953. godine, Evropskim zatvorskim pravilima iz 1987. godine) te unutrašnjim ustavnim i zakonskim aktima svih država članica UN;

Posebno naglašavajući obavezu država za posebnom brigom o pravima optuženih, pritvorenih i zatvorenih lica kojima je neophodno osigurati zaštitu njihovih osnovnih ljudskih prava prema najvišim međunarodnim standardima, te obavezu nadležnih državnih organa da svima pod svojom jurisdikcijom obezbede potpuno uživanje svih prava, bez diskriminacije i prizvoljnosti, kao nedvosmislene međunarodne obaveze države sa značajem peremptorne (ius cogens) norme međunarodnog prava;

Podsećajući da su nadležna nacionalna i međunarodna tela obavezna da svim licima na izdržavanju zatvorske kazne obezbede: primeren i adekvatan životni smeštaj uz garantovanu ličnu bezbednost, poštivanje njihovih međunarodno priznatih prava, najviši standard njihovog ličnog fizičkog i psihičkog zdravlja, nesmetanu i direktnu komunikaciju sa spoljašnjim svetom, prvenstveno sa članovima porodice, pravnim savetnicima i zastupnicima, kao i obavezu da ispoštuju pravo zatvorenika da zatvorsku kaznu izdržava na teritoriji koja je najbliža njegovoj matičnoj državi, prema aktu Osnovni principi za postupanje sa zatvorenicima (GS UN rezolucija 45/111, 14.12.1990);

Posebno ističući da je prema licima osuđenim na kaznu doživotnog zatvora neophodno primenjivati tretman koji uvažava njihove lične potrebe, garantuje punu socijalnu rehabilitaciju, neophodne zakonske, administrativne, sudske i druge mere za sprečavanje svih surovih, nehumanih ili ponižavajućih postupanja kako nalaže Konvencija protiv torture (GS UN 1974. godine);

Uvažavajući pravila rada Tribunala, sada Međunarodnog rezidualnog mehanizma, (SB UN, rezolucija 827, 25.05.1993. godine), odredbe Statuta Tribunala, Pravila procedure i dokazivanja, naročito Standardna minimalna pravila UN o postupanju sa osuđenicima (revidirana rezolucijom GS UN 70/175, 17.12.2015. godine), posebno Pravilo 59 koje propisuje da će osuđenik na zatvorsku kaznu doživotnog zatvora tu kaznu izdržavati u mestu najbližem njegovom prebivalištu, odnosno njegovoj matičnoj državi;

Imajući u vidu da je odluka o premeštanju g. Radovana Karadžića na izdržavanje zatvorske kazne doživotnog zatvora u Velikoj Britaniji doneta ishitreno i jednostrano, suprotno proceduralnim pravilima i obavezujućim međunarodnim standardima, uz opravdanu sumnju da će biti izložen ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti po svoju bezbednost i život;

Naglašavajući opravdanu sumnju da vlasti u Velikoj Britaniji neće moći da g. Karadžiću osiguraju bezbedan tretman, nesmetanu i redovnu komunikaciju sa članovima porodice i pravnim zastupnicima, da neće moći da obezbedi poštovanje zagarantovanih ljudskih prava na bezbedno okruženje, slobodu izražavanja, primanja i davanja informacija, na nesmetanu i efikasnu pripremu sopstvene odbrane, na ispovedanje svojih verskih, kulturnih, obrazovnih i stručnih potreba, kao i pisanje i objavljivanje autorskih radova;

Posebno izražavajući brigu da g. Karadžić, u zatvoru u Velikoj Britaniji ili izmeštanjem u drugo neadekvatno okruženje, može biti izložen, od strane islamskih i drugih ekstermista, opasnosti po život i drugim krupnim posledicama;

Od nadležnih međunarodnih institucija i relevantnih tela Ujedinjenih nacija, prvenstveno Saveta bezbednosti i Generalne skupštine

Z A H T E V A M O

1) Da shodno Povelji Ujedinjenih nacija hitno i sveobuhvatno preispitaju odluke Predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma o premeštanju zatvorenika na izdržavanje kazne u druge zemlje i uskraćivanje puštanja nakon ispunjenih uslova, a koje se donose protivno važećim pravilima i međunarodnim standardima pravne zaštite zatvorenika;

2) Da se hitno i neodložno anulira odluka o premeštanju g. Karadžića u Veliku Britaniju i donese nova odluka o premeštanju u skladu sa „Mendelinim pravilima“ iz Rezolucije UN 70/175 od 17.12.2015. godine, prevashodno sa Pravilom 59, odnosno premeštanjem u mesto najbliže njegovom prebivalištu.

3) Da se g. Radovanu Karadžiću obezbedi tretman sa punim uvažavanjem međunarodno priznatih ljudskih prava i sloboda, što podrazumeva potpuno poštovanje odredbi Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, a posebno odredbe članova 58, 59, 60, 63, 64, 65 i 66 Standardnih minimalnih pravila UN o postupanju sa osuđenicima, ističući pravo na ličnu bezbednost, slobodu izražavanja i veroispovesti, pravo na siguran i nesmetan pristup informacijama, naročito značajnim za pripremanje njegove buduće odbrane, pravo na redovan i neometan kontakt sa članovima porodice i pravnim zastupnicima, što uključuje i pravo na posete;

4) Da se uspostavi stalan, redovan i efikasan nadzor od strane nadležnih međunarodnih tela, naročito Saveta bezbednosti i Generalne skupštine, nad sprovođenjem odluka Međunarodnog rezidualnog mehanizma, s obzirom da su prethodno donesene odluke u potpunoj suprotnosti sa aktima usvojenim od strane Saveta bezbednosti UN i Generalne skupštine UN.

Potpisnici Apela:

Kosta Čavoški, akademik SANU
Matija Bećković, akademik SANU
Slavenko Terzić, akademik SANU
Radoje Čolović, akademik SANU
Jovan Delić, akademik SANU
Svetislav Božić, akademik SANU
Vasilije Krestić, akademik SANU
Slobodan Remetić, akademik SANU
Milosav Tešić, akademik SANU
Rajko Petrov Nogo, akademik ANURS
Gojko Đogo, Akademik ANURS
Siniša Jelušić, akademik CANU
Siniša Borović, akademik AEN RF, AINS
Prof. dr Miloš Ković
Prof. dr Zoran Čvorović
Prof. dr Jovan Hadži Đokić
Prof. dr Miloš Kovačević
Prof. dr Mihailo Šćepanović
Prof. dr Milan Lekić
Prof. dr Aleksandar Lipkovski
Prof. dr Miladin Ševarlić
Prof. dr Drago Perović
Prof. dr Dragiša Bojović
Prof. dr Aleksandar Đorđević
Prof. dr Aleksandar Đikić
Prof. dr Rada Stijović
Prof. dr Veljko Brborić
Prof. dr Dejan Mirović
Prof. dr Dušan Krcunović
Prof. dr Zoran Kinđić
Prof. dr Dojo Kovačević
Prof. dr Igor Vuković
Prof. dr Aleksandar Popović
Prof. dr Časlav Koprivica
Prof. dr Jovan Popov
Prof. dr Miloš Jovanović
Prof. dr Jovan Pejčić
Prof. dr Valentina Pitulić
Prof. dr Lidija Tomić
Prof. dr Jelica Stojanović
Prof. dr Slobodan Reljić
Prof. emeritus Darko Tanasković
Dr Jovan Janjić
Dr Vojislav Šešelj
Dr Vladimir Dimitrijević
Dr Vidoje Golubović
Dr Strahinja Bulajić
Dr Budimir Aleksić
Dr Mirjana Anđelković Lukić
Dr Filip Rake Vukajlović
Dr Aleksandar Raković
Dr Miša Đurković
Dr Dragan Hamović
Dr Slobodan Janković
Dr Goran Đorđević
Novica Peković, penzionisani sudija Vrhovnog kasacionog suda
Tomislav Stojković, penzionisani sudija Ustavnog suda
Goran Petronijević, advokat
Aleksandar Cvejić, advokat
Igor Pantelić, advokat
Tomislav Višnjić, advokat
Branimir Nešić, advokat
Marko Sladojević, advokat
Predrag Popović, advokat
Mirko Đorđević, advokat
Dušan Miletić, advokat
Milan Belić, advokat
Kruna Maksimović, advokat
Dejan Radmilović, advokat
Uroš Zejak, advokat
Mila Kalezić, advokat
Marina Rajević Savić, novinar
Dušan Savić, bivši vrhunski sportista
Dragan Vujičić, novinar
Igor Ivanović, publicista
Emir Kusturica, reditelj
Milorad Vučelić, glavni urednik Večernjih novosti
Đuro Bilbija, novinar
Aleksandar Pavić, politikolog
Aleksa Buha, penzionisani ministar inostranih poslova
Živadin Jovanović, penzionisani ministar inostranih poslova
Vladislav Jovanović, diplomata u penziji
Boško Obradović, narodni poslanik
Mr Ivan Kostić, narodni poslanik
Aleksandar Šešelj, političar
Vjerica Radeta, političar
Mr Stevan Đurđević
Igor Ivanović, publicista
Vladimir Đukanović, advokat
Milena Vujović, advokat
Želidrag Nikčević, književnik
Miroslav Aleksić, književnik
Blagoje Baković, književnik
Selimir Radulović, književnik
Ivan Negrišorac, književnik
Miroslav Cera Mihailović, književnik
Mirjana Bulatović, književnik
Mr Radojka Cicmil Remetić, slavista
Zoran Kostić, književnik
Radomir Uljarević, književnik
Ranko Mićanović, književnik
Milutin Mićović, književnik
Sava Radulović, književnik
Dragan Lakićević, književnik
Vesna Kapor, književnik
Veroljub Vukašinović, književnik
Radojka Nikić Milinović, književnik
Budimir Dubak, književnik
Saša Nišavić, književnik
Milenko Mićanović
Mr Ljiljana Nogo
Borivoj Rašuo, književnik
Jovo Vukelić, prof. filozofije
Lidija Vukićević, dramska umetnica
Branko Babović, dramski umetnik
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice
Nićifor Aničić, predsednik društva srpskih domaćina
Milivoje Ivanišević, predsednik udruženja za zaštitu istine o srpskom narodu „ 21. Novembar
Ljubiša Ristić, udruženje „Zavet srpsko ruski”
Dane Čanković, srpski narodni pokret „Izbor je naš“

*****

Centar za obnovu međunarodnog prava
Njegova Ekselencija g. Antonio Gutereš
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija
24. oktobar 2022
Predmet: Dr Radovan Karadžić

 

Vaša Ekselencijo,

Dostavljamo ovo pismo u ime velike grupe srpskih intelektualaca, kako bismo Vam skrenuli pažnju na nehumane uslove i kontinuirano kršenje prava dr Radovana Karadžića, koji služi doživotnu kaznu zatvora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova prava su prekršena po brojnim rezolucijama UN-a, a posebno po rezoluciji koja ističe pravila Nelson Mandela.

Najviše se krše sledeća prava:

Od dolaska u Veliku Britaniju, 21. maja 2021. godine, dr Karadžić, iako zatvorenik UN-a, konstantno je tretiran kao britanski zatvorenik. Uskraćena su mu brojna prava koja je prethodno imao u okviru UN zatvorske jedinice u Hagu. Uprava zatvora odbija da mu omogući upotrebu kompjutera, čak dodatni izvor svetlosti (lampu). Sprečavaju mu se kontakti sa osobama za pružanje pravne pomoći i krši se svaka sloboda govora. Proceduralno obraćanje upravi zatvora i drugim pravnim instancama potpuno je onemogućeno.

I pored odličnog znanja engleskog jezika, dr Karadžić ima poteškoća u komunikaciji sa stražarima zbog njihovog različitog dijalekta. Iako je više puta ukazivao zatvorskim vlastima na ovu poteškoću, problem nije rešen, a uslovi su se pogoršavali sve do fizičke i verbalne agresije prema dr Karadžiću u više navrata.

Dr Karadžić se već neko vreme nalazi u potpunoj izolaciji, bez prava na kontakt sa porodicom. Navodni razlog je „citiranje njegovih političkih stavova u medijima od strane drugih osoba“. On ne može biti kažnjen zbog postupaka drugih ljudi i medija. Iz kratkog poziva kćerki, saznali smo da je izložen psihičkom maltretiranju od strane zatvorskih službenika, ponižavanju svake vrste, da ne uzima hranu i vrlo je moguće da je otpočeo štrajk glađu. Zatvor je porodici i prijateljima blokirao kartice, tako da niko ne može da mu uplati novac za hranu i telefon. Porodica ga još nije posetila zbog komplikovane procedure dobijanja viza, prevoza i ogromnih troškova za svega dva sata posete mesečno.

U prilogu Vam dostavljamo Apel za zaštitu prava dr Karadžića, koji je potpisao veliki broj najuglednijih srpskih intelektualaca. Među njima su akademici Srpske akademije nauka i umetnosti, univerzitetski profesori, naučnici, advokati, pisci, novinari…

Jedino pravno i humano ispravno – vraćanje na odredbe rezolucija UN i pravila Nelson Mandela – rešilo bi sva ova nehumana kršenja prava dr Karadžića.

Gospodine Generalni sekretaru, verujemo da ćete uvideti koliko su kršenja prava dr Radovana Karadžića ozbiljna i da postoji mogućnost tragičnog ishoda – što iziskuje Vašu hitnu intervenciju.

Hvala na pažnji.
S poštovanjem,
Centar za obnovu međunarodnog prava
Sarajevska 13, 11000 Beograd

 

Izvor Nauka i kultura, 2. novembar 2022. 

 

Naslovna fotografija: Michael Kooren/AP Photo/Pool

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u