Makedonija menja ime uprkos fijasku referenduma?

Su­de­ći po iz­ja­vi Zo­ra­na Za­e­va po­sle za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta, i ova skrom­na tre­ći­na iza­šlih bi­ra­ča bi mo­gla da do­ve­de do pre­i­me­no­va­nja dr­ža­ve