Pevali su ljudi koje vode u smrt

Nemački ministar odbrane Ru­dolf Šar­ping je 1999, ci­ta­tom iz pri­po­vet­ke „Pi­smo iz 1920. go­di­ne”, po­ku­šao da oprav­da voj­no an­ga­žo­va­nje pro­tiv Sr­bi­je