Zdravo društvo bolesnih ljudi

Veliki broj autentičnih ljudskih emocija sve češće se tretira kao bolest. Socijalno nezadovoljstvo se potiskuje, proglašava za poremećaj i neprilagođenost, a potom suzbija lekovima

Đ. Agamben: Medicina kao religija

Stanje vanrednosti u kom živimo upućuje na zaključak da je medicina kao religija sjedinila trajnu krizu kapitalizma sa hrišćanskom idejom o kraju vremena