Lazanski: Melanija protiv Mire

„Go­spo­đa Tramp ne tr­pi bal­kan­ski pri­mi­ti­vi­zam, pa će glav­na lo­bist­ki­nja Hr­vat­ske u Va­šing­to­nu morati da tra­ži dru­gi po­sao“