Boris Trbić: O preziru

Svet se menja. Oni koji žele da ga iz korena promene pokazuju neskriveni prezir prema postojećem stanju. Ancien regime mora biti zgažen