Rusija otvara vojnu bazu u Venecueli?

Ako se pri­ča o voj­noj ba­zi is­po­sta­vi kao tač­na, ona će u SAD bi­ti pro­tu­ma­če­na kao po­ku­šaj Ru­si­je da pro­dre u ame­rič­ko „dvo­ri­šte”