Lazanski: Gde nestade „žirafa“

Mi mo­ra­mo svih de­set „mi­go­va-29”, plus če­ti­ri „mi­ga-29” iz Be­lo­ru­si­je, mo­der­ni­zo­va­ti za­i­sta na ni­vo ge­ne­ra­ci­je „če­ti­ri plus”