Miroslav Lazanski: Masline u Valdanosu

Ame­rič­ki voj­ni­ci se mogu ku­pa­ti u Val­da­no­su kao tu­ri­sti i udi­sa­ti va­zduh ma­sli­nja­ka, ali od rat­ne lu­ke NA­TO-a, bra­ćo Cr­no­gor­ci, nema ni­šta